Jakiej kwoty potrzebujesz?

Na jak długo?

>
  • Pożyczka
  • Koszt
  • Razem
  • Termin spłaty
KROKI, BY OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ ONLINE SPRAWDŹ, JAKIE TO PROSTE
Sliders
Wybierz Kwotę
Form
Zarejestruj Się
Check
Wyślij Wniosek
Coins
Otrzymaj Pieniądze

Informacje o pożyczce

Warunki

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki do 500 zł:

Maksymalna wysokość i okres pierwszej pożyczki: 500 zł i 35 dni. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%, całkowita kwota pożyczki: 500 zł, całkowity koszt pożyczki 0 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0 zł, opłata rejestracyjna uiszczana w celu utworzenia Profilu Klienta 0,01 zł (zwracana Wnioskodawcy); oprocentowanie stałe w skali roku: 0 %, całkowita kwota do zapłaty: 500 zł. Czas obowiązywania umowy: 35 dni. Kalkulacja na dzień: 29.03.2017 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki powyżej 500 zł:

Maksymalna wysokość i okres pierwszej pożyczki powyżej 500 zł: 1.500 zł i 35 dni. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 738,5%, całkowita kwota pożyczki: 600 zł, całkowity koszt pożyczki 114,58 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 114,58 zł, opłata rejestracyjna uiszczana w celu utworzenia Profilu Klienta (zwracana Wnioskodawcy) 0,01 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 0 %, całkowita kwota do zapłaty: 714,58 zł. Czas obowiązywania umowy: 30 dni. Kalkulacja na dzień: 29.03.2017 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki:

Maksymalna wysokość i okres kolejnej pożyczki: 4.000 zł i 35 dni. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1195,9%, całkowita kwota pożyczki: 1.200 zł, całkowity koszt pożyczki 334,13 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 334,13 zł; oprocentowanie stałe w skali roku: 0 %, całkowita kwota do zapłaty: 1534.13 zł. Czas obowiązywania umowy: 30 dni. Kalkulacja na dzień: 29.03.2017 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.


Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy upewnij się, czy pożyczka odpowiada Twoim potrzebom i czy jesteś zdolny do spłaty zadłużenia z tytułu pożyczki.


W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, a także podjęcia zmierzających do zaspokojenia wymagalnych wierzytelności Pożyczkodawcy. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w przepisie art. 14, 16 lub 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa“), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej - w rozumieniu Ustawy, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie informacji gospodarczych dotyczących Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z biurem informacji gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z umowy zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

W celu rozwiązania sporu konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem elektronicznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PODMIOT UDZIELAJĄCY POŻYCZKI

Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, telefon +48 22 112 0 112, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000448749, kapitał zakładowy w wysokości 2.000 000,00 PLN.