REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ FRIENDLY FINANCE POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 
1                Postanowienia ogólne
1.1             Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) przez spółkę pod firmą Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000448749, pod adresem internetowym: www.pozyczkomat.pl.
1.2            Regulamin określa w szczególności:
1.2.1         rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
1.2.2         warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.2.3         warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
1.2.4         tryb postępowania reklamacyjnego;
1.2.5         warunki ochrony prywatności.
1.3            Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej www.pozyczkomat.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
1.4            Przed skorzystaniem z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
1.5            Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Użytkownika oznacza, iż:
1.5.1         Użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu,
1.5.2         Użytkownik w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu i jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
1.6            Do korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: urządzenie podłączone do sieci Internet, korzystające z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.
1.7            Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż nie jest dopuszczalnym dostarczanie do Friendly Finance treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
2               Definicje
2.1            Użyte z wielkiej litery w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
2.1.1          Baza Danych” oznacza bazę danych w rozumieniu Ustawy;
2.1.2         Biura Informacji Gospodarczej” oznacza podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.), w szczególności Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
2.1.3         Biuro Obsługi Klienta” oznacza dział obsługi Klienta dedykowany do kontaktu i obsługi Użytkownika;
2.1.4         Friendly Finance” lub "Pożyczkodawca" oznacza spółkę pod firmą Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448749, posiadająca numer NIP: 1070025046 oraz numer REGON: 146512445, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 złotych;
2.1.5         Hasło” oznacza ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych (co najmniej 6 znaków i przynajmniej jedną liczbę) ustalony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika, w celu zagwarantowania wyłączności dostępu danych Użytkownika i znany jedynie Użytkownikowi, co do którego Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy, tj. nie ujawniać osobom trzecim;
2.1.6         Klient” oznacza Konsumenta, który zawarł z Friendly Finance Umowę Ramową;
2.1.7         Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.w Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);
2.1.8         Konsument” oznacza konsumenta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
2.1.9         Pożyczka” oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Friendly Finance na podstawie Umowy Pożyczki, stanowiące całkowitą kwotę kredytu w rozumieniu Ustawy, tj. sumę wszystkich środków pieniężnych, które Friendly Finance przenosi na własność Pożyczkobiorcy na podstawie odpowiedniej umowy. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, przez Pożyczkę rozumie się także Pożyczkę Refinansującą;
2.1.10       Pożyczka Refinansującaoznacza środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy Pożyczki Refinansującej, stanowiące całkowitą kwotę kredytu w rozumieniu Ustawy, tj. sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca przenosi na własność Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki Refinansującej. Środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy Pożyczki Refinansującej, mogą zostać przeznaczone przez Pożyczkobiorcę na spłatę zobowiązania, zaciągniętego uprzednio przez Pożyczkobiorcę u innego pożyczkodawcy, poprzez przelanie kwoty Pożyczki Refinansującej na wskazany przez Pożyczkobiorcę numer Rachunku. Kwota Pożyczki Refinansującej jest uzależniona od oceny ryzyka kredytowego, a także zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Ponadto w ramach Pożyczki Refinansującej, Pożyczkodawca – na podstawie Wniosku o Pożyczkę złożonego przez Pożyczkobiorcę - może przenieść na własność Pożyczkobiorcy dodatkowe środki pieniężne w wysokości przekraczającej kwotę główną pożyczki zaciągniętej uprzednio przez Pożyczkobiorcę u innego pożyczkodawcy. Pożyczka Refinansująca nie może być przeznaczona na spłatę wcześniejszego zobowiązania zaciągniętego przez Pożyczkobiorcę u Pożyczkodawcy;
2.1.11        Pożyczkobiorca” oznacza Klienta, którego łączy z Friendly Finance Umowa Pożyczki;
2.1.12       Profil Klienta” oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Użytkownika na Stronie Internetowej;
2.1.13       Prowizja” oznacza całkowitą opłatę za udzielenie Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Friendly Finance, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji;
2.1.14       Prowizja za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji;
2.1.15       Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki oznacza przedłużenie terminu spłaty udzielonej Pożyczki o dodatkowy okres – wnioskowany przez Pożyczkobiorcę i zaakceptowany przez Pożyczkodawcę - zależny od okresu, na który Pożyczka została udzielona. Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca składa Pożyczkodawcy przed Terminem Spłaty Pożyczki. Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki może być złożony tylko jeden raz w odniesieniu do jednej Pożyczki;
2.1.16       Rachunekoznacza rachunek bankowy prowadzony przez podmiot prowadzący działalność bankową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t. j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.);
2.1.17       "Rata"lub"Rata Pożyczki" oznacza odpowiednio część Pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki Ratalnej, płatną w terminie określonym w Harmonogramie Spłaty Pożyczki Ratalnej;
2.1.18       Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;
2.1.19       Strona Internetowa” oznacza stronę internetową pod adresem www.pozyczkomat.pl;
2.1.20      Tabela Opłat i Prowizji” oznacza tabelę opłat i prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Ramowej;
2.1.21       Termin Spłaty Pożyczkioznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi opłatami wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy zgodnie Umową Pożyczki. Termin Spłaty Pożyczki może zostać przedłużony na zasadach określonych w §8 Umowy Ramowej;
2.1.22       "Termin Spłaty Raty Pożyczki" oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić daną Ratę Pożyczki przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy zgodnie z Umową Pożyczki zawartą w formie Umowy Pożyczki Ratalnej oraz zgodnie z Harmonogramem Spłaty Pożyczki Ratalnej;
2.1.23       "Umowa Ramowa" oznacza umowę ramową określającą ogólne warunki udzielenia Pożyczek przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy, w tym prawa i obowiązki stron i warunki Umów Pożyczki zawieranych przez Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę;
2.1.24       "Umowa Pożyczki" oznacza zawieraną na odległość: (i) umowę pożyczki zawartą jako Umowa Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty, zgodnie z Wnioskiem o Pożyczkę, lub (ii) umowę pożyczki zawartą jako Umowa Pożyczki Ratalnej, zgodnie z Wnioskiem o Pożyczkę. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, Umowa Pożyczki oznacza także Umowę Pożyczki Refinansującej;
2.1.25       "Umowa Pożyczki Ratalnej" oznacza Umowę Pożyczki zawartą na podstawie i w wykonaniu Umowy Ramowej, udzieloną na okres nie krótszy niż 2 (dwa) miesiące kalendarzowe oraz nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy kalendarzowych, której spłata ma nastąpić w ratach miesięcznych określonych w Harmonogramie Spłaty Pożyczki Ratalnej;
2.1.26       "Umowa Pożyczki Refinansującej"oznacza zawieraną na odległość: (i) umowę pożyczki zawartą jako Umowa Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty, zgodnie z Wnioskiem o Pożyczkę, lub (ii) umowę pożyczki zawartą jako Umowa Pożyczki Ratalnej, zgodnie z Wnioskiem o Pożyczkę, przy czym w każdym przypadku na podstawie tej umowy Pożyczkodawca umożliwia Pożyczkobiorcy przeznaczenie środków przeniesionych na jego własność w ramach Pożyczki Refinansującej na spłacenie zobowiązania, zaciągniętego uprzednio u innego pożyczkodawcy poprzez przelanie kwoty Pożyczki Refinansującej na wskazany przez Pożyczkobiorcę numer Rachunku;
2.1.27       "Umowa Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty"oznacza Umowę Pożyczki zawartą na podstawie i w wykonaniu Umowy Ramowej, której spłata ma nastąpić w całości w jednym terminie, tj. Terminie Spłaty Pożyczki;
2.1.28       Usługi” oznacza usługi świadczone przez Friendly Finance drogą elektroniczną;
2.1.29       Ustawa” oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn. zm.);
2.1.30      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204);
2.1.31       Użytkownik” oznacza osobę fizyczną korzystająca z zasobów serwisu znajdującego się pod adresem www.pozyczkomat.pl, w tym Klienta;
2.1.32       Wniosek o Pożyczkęoznacza złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę, niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki, na podstawie którego Pożyczkobiorca wnosi o zawarcie z Pożyczkodawcą Umowy Pożyczki, na podstawie i w wykonaniu Umowy Ramowej;
2.1.33        „Wniosek o Zawarcie Umowy” oznacza niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wniosek o zawarcie Umowy Ramowej.
2.2            O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej, wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie Ramowej.
3               Rodzaj i zakres usług
3.1            Friendly Finance w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela Konsumentom Pożyczek, zawierając z Konsumentami umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy.
3.2            Umowa Ramowa oraz Umowy Pożyczki zawierane są na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854) i Ustawie.
3.3            Friendly Finance udziela pożyczek w złotych polskich (PLN) w formie bezgotówkowej, przelewem na Rachunek Pożyczkobiorcy, na warunkach określonych w Umowie Ramowej i Umowie Pożyczki.
3.4            W celu uzyskania Pożyczki (zawarcia Umowy Pożyczki) Użytkownik powinien:
3.4.1         utworzyć Profil Klienta,
3.4.2        złożyć Friendly Finance odpowiedni wniosek, w szczególności:
3.4.2.1     Użytkownik, który nie jest Pożyczkobiorcą winien złożyć Wniosek o Zawarcie Umowy, która określa zasady udzielania przez Friendly Finance poszczególnych Umów Pożyczki, przy czym wraz z Wnioskiem o Zawarcie Umowy Użytkownik składa Wniosek o Pierwszą Pożyczkę;
3.4.2.2     Użytkownik, który jest Pożyczkobiorcą winien złożyć Wniosek o Pożyczkę.
3.5            Przed zawarciem Umowy Pożyczki, Friendly Finance dokonuje oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej Użytkownika.
3.6            Pożyczkobiorca może mieć zawartą z Friendly Finance jednocześnie jedną Umowę Pożyczki. Wniosek o Pożyczkę zostanie rozpatrzony przez Friendly Finance jedynie po spłacie Pożyczki uprzednio udzielonej danemu Pożyczkobiorcy.
4               Utworzenie i obsługa Profilu Klienta
4.1            Dla zawarcia Umowy Ramowej lub Umów Pożyczki niezbędne jest uprzednie utworzenie przez Użytkownika Profilu Klienta.
4.2            Profil Klienta może zostać utworzony przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej albo telefonicznie za pośrednictwem konsultanta z Biura Obsługi Klienta, na podstawie danych uzyskanych od Użytkownika w drodze telefonicznej rozmowy.
4.3            Użytkownik powinien podać podczas tworzenia Profilu Klienta prawdziwe dane.
4.4            Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Friendly Finance w błąd oraz skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Friendly Finance, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Użytkownika.
4.5            W ramach utworzenia Profilu Klienta Użytkownik jednocześnie składa Wniosek o Zawarcie Umowy oraz pierwszy Wniosek o Pożyczkę. Z chwilą zawarcia Umowy Ramowej, Użytkownik staje się Klientem i jednocześnie zawiera pierwszą Umowę Pożyczki.
4.6            W ramach tworzenia Profilu Klienta, Pożyczkodawca przesyła na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika podczas rejestracji, wiadomość SMS zawierającą kod autoryzacyjny niezbędny do ukończenia procesu rejestracji.
4.7            Po otrzymaniu kodu, o którym mowa w pkt. 4.6 Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu ze swojego Rachunku na wskazany w trakcie tworzenia Profilu Klienta jeden z Rachunków Friendly Finance, opłaty weryfikacyjnej, zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej.
4.8            W tytule przelewu opłaty weryfikacyjnej, Użytkownik wpisuje kod autoryzacyjny wskazany w wiadomości SMS. W przypadku niewpisania w tytule przelewu kodu autoryzacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo niewskazania w danych przelewu tytułem opłaty weryfikacyjnej adresu Pożyczkobiorcy (zameldowania lub korespondencyjnego), proces rejestracyjny Pożyczkobiorcy nie może zostać zakończony.
4.9            Po otrzymaniu od Użytkownika przelewu tytułem opłaty weryfikacyjnej, a także po zweryfikowaniu danych podanych przez Użytkownika podczas tworzenia Profilu Klienta, Friendly Finance informuje Użytkownika o potwierdzeniu rejestracji, odmowie rejestracji albo nieukończeniu procesu rejestracji poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Pożyczkobiorcę podczas tworzenia Profilu Klienta.
4.10         Punkty 4.6, 4.7 oraz 4.8 nie dotyczą umów innych niż zawierane drogą elektroniczną bezpośrednio przez Pożyczkobiorcę.
4.11          Przelewy internetowe wykonywane poprzez Stronę Internetową obsługiwane są przez system płatności Sofort na warunkach określonych przez operatora tego systemu.
4.12          Przed zawarciem Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca umożliwia Pożyczkobiorcy wydrukowanie wzoru każdej z tych umów.
5               Sposób i wymogi zawarcia Umowy Ramowej oraz Umowy Pożyczki
5.1            Użytkownik na dzień zawarcia Umowy Ramowej, jak i poszczególnych Umów Pożyczki, winien:
5.1.1         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
5.1.2         być Konsumentem;
5.1.3         być osobą pełnoletnią;
5.1.4         posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, być zameldowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5.1.5         posiadać zdolność do spłaty zobowiązań względem Friendly Finance powstałych na skutek zaciągnięcia danej Pożyczki;
5.1.6         posiadać Profil Klienta na Stronie Internetowej;
5.1.7         nie posiadać zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;
5.1.8         działać z zamiarem zawarcia Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu Ustawy.
5.2            Pierwsza Umowa Pożyczki zostanie zawarta, jeżeli zostaną spełnione łącznie niżej wskazane wymogi:
5.2.1         Użytkownik otrzymał potwierdzenie rejestracji podczas tworzenia Profilu Klienta;
5.2.2        Użytkownik uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej;
5.2.3        po złożeniu Wniosku o Pożyczkę, Pożyczkobiorca dokonał przelewu z Rachunku Pożyczkobiorcy na wskazany w Profilu Klienta jeden z Rachunków Pożyczkodawcy kwoty 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) tytułem opłaty weryfikacyjnej.
5.3            W przypadku, gdy Klient składa Wniosek o Pożyczkę za pośrednictwem Profilu Klienta, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich pól formularza. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca składa Wniosek o Pożyczkę za pośrednictwem konsultanta z Biura Obsługi Klienta wykonując telefon do Działu Obsługi Klienta, zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych w rozmowie z konsultantem Biura Obsługi Klienta. Rozmowy telefoniczne z Biurem Obsługi Klienta będą rejestrowane dla celów dowodowych.
5.4            W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w Bazie Danych lub zbiorze danych Friendly Finance, Friendly Finance niezwłocznie przekaże Użytkownikowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże Bazę Danych, w której sprawdzenia tego dokonano.
5.5            W przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z zawartą Umową Ramową lub Umową Pożyczki. W takim przypadku, wszelkie opłaty uiszczone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy w związku z Umową Ramową lub Umową Pożyczki podlegają zwrotowi na rzecz Pożyczkobiorcy.
5.6            Friendly Finance niezwłocznie po zawarciu Umowy Ramowej zobowiązany jest przesłać na adres zamieszkania wskazany przez Pożyczkobiorcę następujące dokumenty:
5.6.1         Umowę Ramową wraz z Umową Pożyczki wraz z załącznikami;
5.6.2        Formularz Informacyjny dotyczący udzielonej Pożyczki.
5.7            Dla celów dowodowych Pożyczkobiorca może podpisać jeden egzemplarz doręczonego dokumentu Umowy Ramowej oraz odesłać go do Friendly Finance drogą pocztową. Koszt odesłania egzemplarza Umowy Ramowej ponosi Friendly Finance.
5.8            Klient może składać kolejne Wnioski o Pożyczkę za pośrednictwem:
5.8.1         Profilu Klienta, wypełniając formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej, lub;
5.8.2        za pośrednictwem konsultanta z Biura Obsługi Klienta wykonując telefon do Działu Obsługi Klienta, lub;
5.8.3        innych systemów teleinformatycznych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile taka możliwość zostanie udostępniona przez Friendly Finance.
5.9            Składając Wniosek o Pożyczkę Klient potwierdza, iż na chwilę złożenia tego wniosku spełnia kryteria określone w pkt 5.1 Regulaminu.
5.10         Umowa Pożyczki zostanie zawarta, jeżeli zostaną spełnione łącznie niżej wskazane wymogi:
5.10.1      Pożyczkobiorca ma utworzony Profil Klienta, a Umowa Ramowa obowiązuje i nie została wypowiedziana;
5.10.2      Pożyczkobiorca uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej;
5.10.3      Pożyczkobiorca całkowicie spłacił wszystkie poprzednie Pożyczki wraz ze wszystkimi wymaganymi odsetkami, opłatami i Prowizjami.
5.11          Friendly Finance poinformuje Klienta o zawarciu lub odmowie zawarcia Umowy Pożyczki telefonicznie, wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na Profilu Klienta.
5.12          W przypadku zawarcia kolejnych Umów Pożyczki oraz Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie wyśle na adres e-mail Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta, elektroniczną wersję zawartej na odległość Umowy Pożyczki w formie umożliwiającej jej zapisanie.
6               Koszty Pożyczki
6.1            Tytułem udzielenia Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Friendly Finance Prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
6.2            W przypadku pierwszej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca nie pobiera żadnej Prowizji.
6.3            Friendly Finance zastrzega sobie prawo do udzielania Pożyczek bez pobierania Prowizji, informując Pożyczkobiorcę o takiej możliwości przed zawarciem danej Umowy Pożyczki.
7               Prawo do odstąpienia
7.1            Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Skutkiem odstąpienia od umowy jest jej wygaśnięcie.
7.2            Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia złoży oświadczenie o odstąpieniu od odpowiednio Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie przesyłką pocztową lub mailem, przed upływem tego terminu, oświadczenia o odstąpieniu od odpowiednio Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki.
7.3            Pożyczkobiorca może wykonać prawo odstąpienia od umowy w szczególności przy użyciu przekazanego przez Pożyczkodawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu, wysyłając to oświadczenie o odstąpieniu w terminie wskazanym w pkt. 7.1 Regulaminu, pocztą na adres Pożyczkodawcy wskazany w Umowie Ramowej lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pozyczkomat.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Umowy Ramowej i Umowy Pożyczki.
7.4            W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udzielonej Pożyczki na Rachunek Pożyczkodawcy wraz z odsetkami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. W takim wypadku dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu kwoty udzielonej Pożyczki wraz z odsetkami należnymi za okres od dnia udzielenia Pożyczkobiorcy Pożyczki do dnia dokonania zwrotu tych środków na Rachunek Pożyczkodawcy.
7.5            Kwota odsetek należnych w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki wynosi w stosunku dziennym: 0,027%.
7.6            W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu, Pożyczkodawcy nie przysługują od Pożyczkobiorcy żadne inne opłaty poza odsetkami wskazanymi w pkt. 7.4 Regulaminu.
8               Wypowiedzenie Umowy Ramowej
8.1            Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę Ramową z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres elektroniczny drugiej Strony.
8.2            Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę Pożyczki z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres elektroniczny drugiej Strony, z zastrzeżeniem ust 10.5 Umowy Ramowej.
8.3            Wypowiedzenie Umowy Ramowej nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki, w tym wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki.
9               Ochrona prywatności
9.1            Friendly Finance nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.
9.2            Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu na Stronie Internetowej uważa się za dokonane przez Użytkownika.
9.3            Friendly Finance oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.
10             Reklamacje
10.1          Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Umowy Ramowej oraz wszelkich Umów Pożyczki zawartych na jej podstawie.
10.2         Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy: ul. Złota nr 7, lok 18, 00 – 019 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy: kontakt@pozyczkomat.pl bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – pod numerem telefonu: 22 112 0 112.
10.3         W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, adres e-mail, na jaki przesłana zostanie odpowiedź, telefon kontaktowy Pożyczkobiorcy oraz należy opisać w miarę możliwości szczegółowo okoliczności uzasadniające reklamację.
10.4         Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji.
10.5         W szczególnie skomplikowanych sprawach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 10.4 Regulaminu, Pożyczkodawca:
10.5.1      wyjaśni Pożyczkobiorcy przyczynę opóźnienia;
10.5.2      wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji;
10.5.3      określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji Pożyczkobiorcy).
10.6         Po rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego (odpowiedź na reklamację) na adres wskazany zgodnie z pkt. 10.2 Regulaminu.
10.7         Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), a w sprawach mediacji dot. rozpatrzenia reklamacji – Rzecznik Finansowy.
11              Warunki ochrony prywatności
11.1           Friendly Finance jako administrator danych osobowych Pożyczkobiorcy szanuje prywatność osób odwiedzających Stronę Internetową i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania z naszej witryny internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa tj. w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. w Dz. U.z 2015 r. poz. 2135 ze zm. – zwana dalej „Ustawą ODO”).
11.2          Informacje dostarczone przez Użytkownika albo dostarczone z innych źródeł mogą zostać wykorzystane w następujących celach:
11.2.1       zweryfikowania tożsamości Użytkownika, a następnie przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we Wniosku o Pożyczkę lub Wniosku o Zawarcie Umowy;
11.2.2       bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;
11.2.3       wykonania i zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki oraz dochodzenia roszczeń związanych z powyższymi umowami;
11.2.4       uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym w szczególności w związku z ich nieuprawnionym wykorzystaniem do założenia Profilu Klienta na Stronie Internetowej lub zawarciem Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki (zabezpieczenia danych);
11.2.5       zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej;
11.2.6       archiwalnych i statystycznych w tym na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Ramowej lub Umowy Pożyczki.
11.3          Pożyczkodawca zbiera dane:
11.3.1       wymagane do założenia Profilu Klienta, tj.  imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu komórkowego, informacja dotycząca pełnoletności;
11.3.2       zawarte we Wniosku o Pożyczkę lub Wniosku o Zawarcie Umowy;
11.3.3       w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z pracownikiem Pożyczkodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej;
11.3.4       dotyczące wizyt(y) Użytkowników na Stronie Internetowej oraz wykorzystywanych przez niego zasobów w zakresie lokalizacji, numeru IP, ruchu na Stronie Internetowej.
11.4          Pożyczkodawca może zwrócić się do Użytkowników o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we Wniosku o Pożyczkę lub Wniosku o Zawarcie Umowy.
11.5          Dane osobowe będą przetwarzane przez Pożyczkodawcę nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania Umowy Ramowej oraz wtedy gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy ODO, bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
11.6          Podmiotami, które oprócz Friendly Finance będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty: - wchodzące w skład grupy kapitałowej Friendly Finance, - współpracujące z Friendly Finance w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej, - którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód. Pożyczkodawca jest uprawniony do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń.
11.7          Friendly Finance powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników także innym podmiotom przetwarzającym dane, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT oraz innym podmiotom dostarczającym usługi na rzecz Friendly Finance.
11.8          Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od Friendly Finance lub innych podmiotów, ma możliwość odmowy, poprzez kliknięcie na LINK, który również zamieszczany będzie każdorazowo w przesłanej wiadomości e-mail. Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, Pożyczkodawca usunie dane Użytkownika, z list mailingowych prowadzonych przez Pożyczkodawcę oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w pkt. 11.7 Regulaminu.
12             Korzystanie z plików cookie
12.1          Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na Stronie Internetowej, na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na Stronie Internetowej oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług.
12.2          Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
12.3          Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies Pożyczkodawca wykorzystuje do celów statystycznych i analizy aktywności na Stronie Internetowej.
12.4          W dostępnych przeglądarkach internetowych takich jak Internet Explorer (IE) 9.0+, Firefox 2.0+/3.0+/4.0+: Google Chrome) jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na komputerze, jednak w takim przypadku, niektóre funkcje na Stronie Internetowej mogą nie działać lub być niedostępne.
13             Postanowienia końcowe
13.1          Friendly Finance ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu lub Umowy Ramowej, w trakcie trwania Umowy Ramowej w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych ważnych przyczyn:
13.1.1       zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na świadczenie usług finansowych przez Friendly Finance w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy Ramowej do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,
13.1.2       zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania nowych uchwał, decyzji, interpretacji lub innych aktów wydawanych przez właściwe organy w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu lub Umowy Ramowej do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,
13.1.3       wprowadzenie nowych produktów lub usług do oferty Friendly Finance oraz modyfikacja funkcjonalności produktów, usług lub metod świadczenia usług spowodowane względami technologicznymi.
13.2          Friendly Finance przekaże Użytkownikowi informacje o zmianach w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy Ramowej lub Regulaminu lub w formie pisemnej poprzez wysłanie przesyłki pocztowej wraz z dokumentem nowej Umowy Ramowej lub Regulaminu na adres Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przed dniem wejścia w życie zmienionych postanowień Umowy Ramowej lub Regulaminu.
13.3          Jeśli do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, określonych w pkt 13.1 Regulaminu, Użytkownik nie zgłosi pisemnego (lub w formie wiadomości e-mail) sprzeciwu wobec tych zmian – uznaje się, że wyraził na nie zgodę i zmiany obowiązują Strony.
13.4          Użytkownik ma prawo, w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian, określonych w pkt 13.1 Regulaminu, wypowiedzieć Umowę Ramowej na zasadach określonych w Umowie Ramowej.
13.5          Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa w pkt 13.3 Regulaminu, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy Ramowej, Umowa Ramowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanej zmiany, bez ponoszenia opłat.
13.6          Umowa Ramowa oraz Regulamin mają zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy przez Friendly Finance.
13.7          Regulamin stanowi część poszczególnych Umów Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i tych Umów Pożyczki, zastosowanie mają postanowienia danej Umowy Pożyczki.
13.8          Pożyczkobiorca może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą przez Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę Umową Ramową lub Umową Pożyczki, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
13.9          Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
13.10       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio Umowę Ramową.
13.11        Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 23 maja 2016 r.