Umowa pożyczki

UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKOMAT.PL


zawarta w Warszawie w dniu , pomiędzy:

Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Złota nr 7, lok. 18 (00-019) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448749, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000 000,00 zł, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”, a

Panem/Panią - zwanym (-ą) dalej “Pożyczkobiorcą”

imię:

nazwisko:

PESEL:

seria i numer dowodu osobistego:

Adres zamieszkania

ulica, nr domu, nr mieszkania: ,

miejscowość:

kod pocztowy:

Tabela “Warunki pożyczki”

Całkowita Kwota pożyczki

Prowizja za Udzielenie Pożyczki

Stopa Oprocentowania Pożyczki (stała)

Całkowity Koszt Pożyczki

Całkowita Kwota do zapłaty

RRSO

Czas obowiązania Umowy (dni)

Termin spłaty Pożyczki

0%

%

§ 1
Postanowienia ogólne

Użyte w Umowie oraz w korespondencji pomiędzy stronami Umowy określenia oznaczają:

1. ADO – Administrator Danych Osobowych oznacza Friendly Finance Poland sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy – dla celów archiwalnych i statystycznych oraz dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione;

2. Biura Informacji Gospodarczej oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., działające na podstawie Ustawy UIG;

3. Całkowity Koszt Pożyczki oznacza wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką w wysokości podanej w Umowie;

4. Całkowita Kwota Pożyczki oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy;

5. Całkowita Kwota do Zapłaty oznacza sumę Całkowitego Kosztu Pożyczki oraz Całkowitej Kwoty Pożyczki;

6. Dział Obsługi Klienta oznacza osoby obsługujące Pożyczkobiorców występujące w imieniu Pożyczkodawcy dostępne w szczególności pod numerem +48 22 112 0 112 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego Pożyczkobiorcy) oraz adresem e-mail: kontakt@pozyczkomat.pl ; rozmowy telefoniczne z Działem Obsługi Klienta mogą być rejestrowane;

7. Formularz Informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, dostępny dla Pożyczkobiorcy w formie pisemnej lub na Stronie Internetowej w wersji elektronicznej i każdorazowo udostępniany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy lub na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie;

8. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.);

9. Opłata rejestracyjna oznacza jednorazową opłatę pobieraną przez Pożyczkodawcę przy rejestracji za pośrednictwem Profilu Klienta na Stronie Internetowej. Opłata ta pobierana jest celem weryfikacji numeru Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy; Opłata rejestracyjna podlega zwrotowi;

10. Okres Trwania Pożyczki oznacza wskazany w Tabeli „ Warunki Pożyczki” okres, w którym Pożyczkodawca udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Umowie;

11. Pośrednik Kredytowy oznacza podmiot współpracujący z Pożyczkodawcą, dokonujący czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem niniejszej Umowy;

12. Pożyczka oznacza środki pieniężne przekazywane na własność Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na warunkach określonych w Umowie;

13. Pożyczkobiorca oznacza osobę fizyczną, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy i która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

14. Pożyczkodawca oznacza spółkę działającą pod firmą „Friendly Finance Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448749, NIP:1070025046, REGON: 146512445, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 PLN;

15. Profil Klienta oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia pierwszego Wniosku o Pożyczkę;

16. Prowizja oznacza koszt związany z przygotowaniem oraz udzieleniem Pożyczki, stanowiący wynagrodzenie Pożyczkodawcy, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w wysokości podanej w Umowie;

17. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, którego Pożyczkobiorca jest posiadaczem, z którego została dokonana Opłata rejestracyjna i na który, zgodnie z warunkami Umowy, Pożyczkodawca przelewa kwotę Pożyczki;

18. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami, wskazany w treści wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy;

19. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;

20. RSO oznacza Roczną Stopę Oprocentowania Pożyczki, która jest stała w okresie obowiązywania Umowy. Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, tj. dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego) poniżej aktualnej wysokości RSO Pożyczki. W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych. Informacja o zmianie RSO i jej nowa wysokość zostanie przekazana Pożyczkobiorcy na adres e-mail i na Profilu Klienta, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie, lub za pośrednictwem poczty. RSO na dzień zawarcia Umowy wynosi 0% w skali roku;

21. Strona Internetowa oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy www.pozyczkomat.pl;

22. Termin Spłaty Pożyczki oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę w wysokości udzielonej i wypłaconej Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową;

23. Umowa oznacza niniejszą Umowę Pożyczki Pożyczkomat.pl, na podstawie której Pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki. Umowa stanowi umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 683 ze zm.);

24. Ustawa oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528, ze zm.);

25. Ustawa UIG oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 ze zm.);

26. Wniosek o Pożyczkę oznacza wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony Internetowej lub Profilu Klienta lub telefonu do Działu Obsługi Klienta i rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający m.in. następujące dane: (a) imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, (b) numer PESEL Pożyczkobiorcy, (c) seria i numer dowodu tożsamości Pożyczkobiorcy, (d) data urodzenia, (e) wnioskowaną kwotę Pożyczki, (f) wnioskowany Termin Spłaty Pożyczki, (g) adres zamieszkania Pożyczkobiorcy lub (h) adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, (i) numer Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, (j) adres e-mail Pożyczkobiorcy (k) numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy (l) miesięczny dochód.

§ 2
Przedmiot Umowy i czas trwania Umowy

1. Na podstawie Umowy, po dokonaniu przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy oraz po uzyskaniu przez Pożyczkobiorcę pozytywnej oceny zdolności kredytowej a także po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki. Umowa określa szczegółowe warunki udzielania i dokonywania wypłaty kwoty Pożyczki.

2. Umowa zawiera warunki Pożyczki przyznanej Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkobiorca, któremu udzielona została Pożyczka i nie dokonał jeszcze jej spłaty nie może być udzielona kolejna Pożyczka.

4. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas określony do dnia całkowitej spłaty kwoty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z Umowy.

5. Zgoda na wypłatę kwotę Pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej dokonanej przez Pożyczkodawcę.

6. Dokonanie przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy i na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych Pożyczkodawcy.

7. W przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z zawartą Umową.

8. Pożyczkodawca zachowuje prawo do udzielenia Pożyczki bez naliczenia Prowizji.

9. Za dzień zawarcia Umowy Strony uznają dzień przekazania kwoty Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

§ 3
Warunki przyznawania Pożyczek

Pożyczka na podstawie Umowy może być udzielona Pożyczkobiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest konsumentem tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 5 pkt 1 Ustawy);

c. jest w wieku od 20 do 75 lat;

d. jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

e. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;

f. posiada aktywny Profil Klienta na Stronie Internetowej w przypadku wnioskowania o Pożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej;

g. uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi Kredytowemu przez Pożyczkobiorcę oraz informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego;

h. zawarł z Pożyczkodawcą Umowę;

i. w chwili ubiegania się o Pożyczkę, nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;

j. spełnia inne warunki przewidziane w Umowie.

§ 4
Utworzenie Profilu Klienta na Stronie Internetowej

1. Warunkiem zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej oraz udzielenia Pożyczki jest uprzednie utworzenie przez Pożyczkobiorcę Profilu Klienta na Stronie Internetowej i posiadanie przez Pożyczkobiorcę aktywnego Profilu Klienta.

2. Utworzenie Profilu Klienta dokonuje się jednorazowo na Stronie Internetowej podczas wnioskowania o pierwszą Pożyczkę.

3. Pożyczkobiorca powinien podać podczas tworzenia Profilu Klienta prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego w błąd oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.

4. Profil Klienta na Stronie Internetowej może zostać utworzony również przez Dział Obsługi Klienta na podstawie danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy w drodze telefonicznej rozmowy.

5. Po utworzeniu przez Pożyczkobiorcę Profilu Klienta na Stronie Internetowej, Pożyczkobiorca, celem weryfikacji danych oraz potwierdzenia numeru Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, zobowiązany jest do dokonania jednorazowego przelewu w kwocie 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) tytułem Opłaty Rejestracyjnej.

6. Przelew Opłaty rejestracyjnej winien być wykonany z Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy.

7. W tytule przelewu kwoty Opłaty rejestracyjnej, Pożyczkobiorca wpisuje tekst zgodny z komunikatem zawartym w wiadomości SMS wysłanej do Pożyczkobiorcy po utworzeniu Profilu Klienta na Stronie Internetowej. W przypadku braku wpisania w tytule przelewu tekstu lub błędu w tekście, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo nie otrzymania wraz z otrzymanym przelewem informacji o adresie Pożyczkobiorcy (zamieszkania lub korespondencji), proces rejestracyjny Pożyczkobiorcy może zostać wstrzymany.

8. Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy Opłaty rejestracyjnej, a także po zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę podczas utworzenia Profilu Klienta na Stronie Internetowej, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje Pożyczkobiorcę o wyniku dokonanej weryfikacji, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Pożyczkobiorcę podczas tworzenia Profilu Klienta.

9. Opłata rejestracyjna jest uiszczana przez Pożyczkobiorcę jednorazowo przy zakładaniu Profilu Klienta, nie jest dokonywana przy wnioskowaniu o kolejną Pożyczkę.

10. Warunki korzystania z Profilu Klienta opisane są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym na Stronie Internetowej.

§ 5
Informacja o Pożyczce

1. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania Pożyczki telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS lub e-mail lub za pomocą komunikatu zamieszczonego na Profilu Klienta.

2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Pożyczkę oraz oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca może również odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej dotyczącego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje o wynikach tej oceny oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

3. Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny, przekazuje przelewem bankowym Kwotę Wypłaconą na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

4. Przy zawarciu Umowy za pośrednictwem Profilu Klienta Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy niezwłocznie po udzieleniu Pożyczki na podstawie Wniosku o Pożyczkę przesyła na trwałym nośniku na adres e-mail wskazany przez Pożyczkobiorcę następujące dokumenty:

a. Umowę wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz Tabelą Opłat i Prowizji ;

b. Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki.

5. Pożyczkobiorca, niezwłocznie po zawarciu Umowy i udzieleniu Pożyczki na podstawie Wniosku o Pożyczkę oraz po otrzymaniu drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, jest zobowiązany odesłać Pożyczkodawcy drogą pocztową lub elektroniczną podpisany własnoręcznie, egzemplarz Umowy. Podpisanie dokumentu Umowy przez Pożyczkobiorcę oznacza jednocześnie dodatkowe pisemne potwierdzenie poprawności danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych w dokumencie Umowy.

§ 6
Koszty związane z udzieleniem Pożyczki

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy łącznej kwoty wszystkich prowizji, opłat określonych w Umowie, w tym tytułem Prowizji za udzielenie Pożyczki

2. Prowizja za udzielenie Pożyczki zostanie naliczona w wysokości wskazanej w Tabeli „Warunki Pożyczki”. O wysokości Prowizji Pożyczkobiorca zostanie każdorazowo poinformowany na Profilu Klienta lub/i telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości sms.

§ 7
Zasady i terminy zwrotu Pożyczki

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki.

2. Spłaty Pożyczki wraz ze wszelkimi kosztami Pożyczki należy dokonać na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy, którego numer jest dostępny na Stronie Internetowej lub Profilu Klienta.

3. W tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać następujące zdanie: „Spłata pożyczki nr__” [należy wpisać nr Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę]. lub „Spłata pożyczki nr PESEL __” [należy wpisać nr Pesel Pożyczkobiorcy].

4. W przypadku, gdy Termin spłaty Pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że Termin spłaty Pożyczki przypada w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.

5. Kwoty wpłacane przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będą zaliczana kolejno na poczet:

a. Prowizji;

b. Odsetek maksymalnych za opóźnienie,

c. Kwoty Pożyczki;

d. Kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki;

6. Przed upływem Terminu Spłaty Pożyczki Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Terminie spłaty Pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS.

§ 8
Wcześniejsza spłata Pożyczki

1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki.

2. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą.

3. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem spłaty Pożyczki, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Roszczenia Pożyczkobiorcy, które powstają wskutek częściowej przedterminowej spłaty Pożyczki, będą ulegały potrąceniu z roszczeniami Pożyczkodawcy o spłatę pozostałej części Pożyczki niezwłocznie po powstaniu tychże roszczeń i bez konieczności składania w tym przedmiocie jakichkolwiek oświadczeń przez strony.

5. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązaniach Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

6. Pożyczkodawca nie zastrzega sobie prowizji za dokonanie przez Pożyczkobiorcę spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki określonym w Umowie.

§ 9
Opóźnienie w spłacie Pożyczki

1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji gdyby zmiana wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie następująca w dowolnym momencie trwania Umowy miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę odsetek umownych w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

2. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do:

a. kontaktu telefonicznego z Pożyczkobiorcą,

b. wysyłania monitów listownych i sms oraz

c. przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot.

3. Po upływie Terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

4. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16, 17 bądź 18 Ustawy UIG. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy UIG.

§ 10
Prawo odstąpienia

1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest jej wygaśnięcie.

2. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia złoży oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest wystarczające wysłanie pocztą zwykłą lub mailem oświadczenia przed jego upływem.

3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy oraz jest dostępny na Stronie Internetowej.

4. W przypadku zawarcia z Pożyczkodawcą pierwszej Umowy, Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej Pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. Wysokość odsetek umownych w stosunku dziennym należnych od dnia wypłaty pożyczki do 30-ego dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi: 0,00%, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty poza odsetkami wskazanymi w ustępie 4.

§ 11
Wypowiedzenie Umowy

1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać Umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie.

2. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie.

3. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy w przypadku:

a. niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie,

b. negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

4. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w ust. 3 powyżej nie wpływa na obowiązki dotyczące spłaty Pożyczki określonej w Umowie.

5. Niewykonanie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, może wiązać się również z koniecznością poniesienia przez Pożyczkobiorcę kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

§ 12
Reklamacje/Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Umowy.

2. Reklamacje można składać w jednej z poniżej wskazanych form:

a. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Pożyczkodawcy, albo

b. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy, albo

c. ustnej składając telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta, albo

d. ustnej składając osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy, albo

e. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@pozyczkomat.pl.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie Pożyczkodawca poinformuje o tym fakcie Pożyczkobiorcę wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę, pisemnie lub na wniosek Pożyczkobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Zasady składania reklamacji opisane są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym na Stronie Internetowej.

6. Pożyczkodawca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

7. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main /index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

2. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość e-mail w związku z Umową są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne.

3. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość SMS mają charakter informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie woli Stron. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji to jest imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, nazwa banku, numer rachunku bankowego uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je za pośrednictwem Profilu Klienta lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta. Pożyczkodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zaniedbaniem powyższego obowiązku przez Pożyczkobiorcę.

4. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy.

5. O zmianie postanowień Umowy Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za pośrednictwem poczty. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwróci się do Pożyczkodawcy z wnioskiem o przesłanie zmienionej Umowy, Pożyczkodawca po otrzymaniu wniosku doręczy Pożyczkobiorcy w formie pisemnej Umowę w nowym brzmieniu. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie licząc od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy.

6. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy na drodze sądowej.

8. Pożyczkodawca pełni funkcję ADO. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, a w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tej umowy dla celów archiwalnych i statystycznych oraz dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Wskazane czynności odbywają się w oparciu m.in. o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).

9. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy.

11. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

a. Tabela Opłat i Prowizji;

b. Formularz odstąpienia od Umowy,

c. Formularz Informacyjny.


Pożyczkobiorca


________________________________

(Czytelny podpis, imię i nazwisko)

Za Pożyczkodawcę


________________________________

(Czytelny podpis, imię i nazwisko)