Umowa pożyczki

UMOWA POŻYCZKI Z JEDNYM TERMINEM SPŁATY

ZAWARTA W DNIU

POMIĘDZY

Friendly Finance Poland Sp. z o.o.

A

PANEM / PANIĄ

1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Złota nr 7, lok. 18 (00-019) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448749, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000 000,00 zł,

zwaną dalej "Friendly Finance" lub "Pożyczkodawcą",

a

2) Panem/Panią

imię: , drugie imię: ,

nazwisko: , PESEL ,

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer: ,

zamieszkałym/ą:

miejscowość: , ulica ,

nr domu: ,

kod pocztowy:

zwanym/ą dalej: "Pożyczkobiorcą"

zwanymi dalej łącznie "Stronami", a każda z nich z osobna "Stroną",

o następującej treści:

Tabela „Warunki Pożyczki”

Całkowita Kwota Pożyczki

Prowizja za Udzielenie Pożyczki

Stopa Oprocentowania Pożyczki (stała)

Całkowity Koszt Pożyczki

Całkowita Kwota do zapłaty

RRSO

Czas Obowiązywania Umowy (dni)

Termin spłaty Pożyczki

0%

%

§1. Definicje

1.1. Użyte w niniejszej Umowie oraz w korespondencji pomiędzy Stronami określenia oznaczają:

1.1.1. "Baza Danych" oznacza bazę danych, o której mowa w Ustawie, w tym w szczególności bazy danych Biur Informacji Gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej;

1.1.2. "Biura Informacji Gospodarczej" oznacza podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.), w szczególności Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

1.1.3. "Biuro Informacji Kredytowej" oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110015, posiadająca numer NIP 951-17-78-633 i REGON 012845863;

1.1.4. "Biuro Obsługi Klienta" oznacza jednostkę organizacyjną Pożyczkodawcy, zapewniającą Pożyczkobiorcy kontakt z Pożyczkodawcą pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej oraz za pośrednictwem adresu elektronicznego: kontakt@pozyczkomat.pl;

1.1.5. "Całkowita Kwota Pożyczki" oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki, dalej zwana także jako „Pożyczka” lub „Kwota Pożyczki”;

1.1.6. "Całkowity Koszt Pożyczki" oznacza wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z niniejszą Umową Pożyczki, określone w niniejszej Umowie Pożyczki i wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji aktualnej na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę;

1.1.7. "Całkowita Kwota do Zapłaty" oznacza sumę Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki;

1.1.8. "Czas Obowiązywania Umowy" okres, na jaki zostaje udzielona Pożyczka;

1.1.9. "Formularz Informacyjny" oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 14 Ustawy, przekazywany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę przed zawarciem niniejszej Umowy Pożyczki;

1.1.10. "Kodeks Cywilny" oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);

1.1.11. „Pośrednik kredytowy” oznacza podmiot współpracujący z Pożyczkodawcą, dokonujący czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem niniejszej Umowy Pożyczki;

1.1.12. "Profil Klienta" oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej, w oparciu o postanowienia Regulaminu, za pomocą którego Pożyczkobiorca może wnioskować o zawarcie Umowy Pożyczki;

1.1.13. "Prowizja za Udzielenie Pożyczki" oznacza opłatę za udzielenie Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę i stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.1.14. "Prowizja za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki" oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.1.15. "Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki" oznacza dokonywane na podstawie Umowy o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki odroczenie Terminu Spłaty Pożyczki określonego w niniejszej Umowie Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty o dodatkowy okres – wnioskowany przez Pożyczkobiorcę i zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;

1.1.16. "Rachunek" oznacza rachunek bankowy prowadzony przez podmiot prowadzący działalność bankową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t. j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.);

1.1.17. "Rachunek Pożyczkobiorcy" oznacza Rachunek prowadzony dla Pożyczkobiorcy, z którego został dokonany przez Pożyczkobiorcę przelew weryfikacyjny;

1.1.18. "Rachunek Pożyczkodawcy" oznacza Rachunek prowadzony dla Pożyczkodawcy i wskazany na Stronie Internetowej i Profilu Klienta, na który Pożyczkobiorca może dokonać spłaty swojego zadłużenia wobec Pożyczkodawcy wynikającego z Umowy Pożyczki;

1.1.19. "Regulamin" oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.), przyjęty przez Pożyczkodawcę i zaakceptowany przez Pożyczkobiorcę w ramach procesu zakładania Profilu Klienta, przed zawarciem Umowy Pożyczki;

1.1.20. "RRSO" (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) oznacza Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym;

1.1.21. "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysyłaną za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej;

1.1.22. "Strona Internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem elektronicznym www.pozyczkomat.pl, stanowiącą własność Friendly Finance;

1.1.23. "Tabela Opłat i Prowizji" oznacza tabelę opłat i prowizji stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.1.24. "Termin Spłaty Pożyczki" oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę stosownie do postanowień niniejszej Umowy Pożyczki;

1.1.25. "Umowa o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki" umowa, o której mowa w przepisie art. 33 Ustawy, przewidująca odroczenie płatności, tj. Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki w przypadku, gdy Pożyczkobiorca jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z uprzednio zawartej Umowy Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty, zawierana przez Strony w związku z tą umową i w celu jej wykonania;

1.1.26. "Umowa Pożyczki" oznacza niniejszą Umowę Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty, stanowiącą umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.), której spłata ma nastąpić w całości w jednym terminie, tj. w Terminie Spłaty Pożyczki, zwana także jako „Umowa Pożyczki z Jednym Terminem Spłaty”;

1.1.27. "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1497, z późn. zm.);

1.1.28. "Wniosek o Pożyczkę" oznacza złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę, niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki;

1.1.29. "Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki" oznacza złożony wobec Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki określonego w niniejszej Umowie Pożyczki, który stanowi podstawę do zawarcia przez Strony Umowy o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki.

§2. Postanowienia ogólne

2.1. Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki oraz na warunkach w niej określonych, w tym wynikających z Tabeli „Warunki Pożyczki”, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zaś Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jego spłaty w Terminie Spłaty Pożyczki, wraz ze wszelkimi należnymi Pożyczkodawcy kosztami określonymi w niniejszej Umowie Pożyczki i wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy.

2.2. Z zastrzeżeniem, że możliwość taka wynika z Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki, o którym mowa w ust. 2.1. powyżej, może zostać przedłużony przez Strony na zasadach określonych w §6 niniejszej Umowy.

2.3. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od uprzedniej, pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, dokonywanej przez Pożyczkodawcę zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 Ustawy.

2.4. Dokonanie przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, o czym mowa w ustępie poprzedzającym, odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy i na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich Baz Danych, a także zbiorów danych Pożyczkodawcy.

2.5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Pożyczkodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2.6. Pożyczkobiorca potwierdza, iż na dzień zawarcia Umowy Pożyczki:

2.6.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.6.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy, tj. osobą fizyczną zawierającą z Pożyczkodawcą umowę, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.6.3. jest osobą pełnoletnią;

2.6.4. posiada obywatelstwo polskie, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.6.5. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;

2.6.6. posiada Profil Klienta na Stronie Internetowej;

2.6.7. nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;

2.6.8. jego zamiarem jest zawarcie umowy na odległość w rozumieniu Ustawy.

§3. Termin i sposób wypłaty Pożyczki

3.1. Kwota Pożyczki zostanie przekazana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie przelewu bankowego dokonanego przez Pożyczkodawcę na Rachunek Pożyczkobiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.

§4. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki

4.1. W związku z udzieleniem Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy:

a) Prowizji za Udzielenie Pożyczki, jeżeli stosownie do postanowień niniejszej Umowy Pożyczki oraz zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę jest ona należna Pożyczkodawcy,

b) Prowizji za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki, w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i Prowizji – w przypadku złożenia Wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki stosownie do postanowień § 6 niniejszej Umowy Pożyczki.

4.2. Poza kosztami określonymi w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek za opóźnienie w wysokości określonej w § 8 niniejszej Umowy Pożyczki.

§5. Zasady i terminy spłaty Pożyczki

5.1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkę w całości, w Terminie Spłaty Pożyczki określonym w niniejszej Umowie Pożyczki.

5.2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi należnymi kosztami, o których mowa w § 4 Umowy, na Rachunek Pożyczkodawcy.

5.3. W przypadku, gdy Termin Spłaty Pożyczki przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z jej udzieleniem, w pierwszy dzień przypadający po tym dniu, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy.

5.4. W celu dokonania spłaty Pożyczki, w tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać następujące zdanie: "Spłata pożyczki”.

5.5. Przed upływem Terminu Spłaty Pożyczki Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Terminie Spłaty Pożyczki przesyłając wiadomości SMS na numer telefonu Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta.

5.6. Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki będzie zaliczana przez Pożyczkodawcę według następującej kolejności:

a) Prowizja za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki – w przypadku Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki,

b) Prowizja za udzielenie Pożyczki,

c) Odsetki maksymalne za opóźnienie,

d) Kapitał.

5.7. Przez cały czas obowiązywania Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnego harmonogramu spłaty Pożyczki.

§6. Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki

6.1. Z zastrzeżeniem, że taka możliwość wynika z Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki, przed upływem Terminu Spłaty Pożyczki wynikającego z niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca ma prawo do złożenia wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki. Pożyczkodawca ma prawo odmówić Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki.

6.2. Wniosek o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca może złożyć osobiście, za pośrednictwem Profilu Klienta lub za pośrednictwem konsultanta Biura Obsługi Klienta, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 112 0 112. W celu procedowania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pożyczkobiorca postępuje zgodnie z instrukcją przekazaną przez Pożyczkodawcę.

6.3. Z tytułu Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki Pożyczkodawca pobiera Prowizję za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat i Prowizji.

6.4. Po zaksięgowaniu przez Pożyczkodawcę na Rachunku Pożyczkobiorcy Prowizji za Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o dokonanym Przedłużeniu Terminu Spłaty Pożyczki poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazane w Profilu Klienta.

6.5. W przypadku Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie wysyła na adres e-mail Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta, na trwałym nośniku, Umowę o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki, w formie umożliwiającej jej zapisanie oraz wydrukowanie.

6.6. Postanowienia § 7 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

§7. Wcześniejsza spłata Pożyczki

7.1. Pożyczkobiorca jest uprawniony, w każdym czasie, do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki.

7.2. Pożyczkobiorca dokonuje wcześniejszej spłaty Pożyczki na wybrany przez siebie Rachunek Pożyczkodawcy, w tytule przelewu wpisując: "Spłata Pożyczki".

7.3. Postanowienia §5 ust. 5.6. powyżej stosuje się odpowiednio.

7.4. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, powstanie nadpłata kwoty zapłaconej przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu środków tytułem powstałej nadpłaty na Rachunek Pożyczkobiorcy.

7.5. Pożyczkodawca nie zastrzega sobie prowizji za dokonanie przez Pożyczkobiorcę spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki określonym w Umowie Pożyczki. W przypadku wcześniejszej, całkowitej spłaty Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który uległ skróceniu czas obowiązywania Umowy Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą.

§8. Opóźnienie w spłacie Pożyczki (skutki braku płatności)

8.1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji gdyby wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie uległa obniżeniu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca obniży wysokość odsetek za opóźnienie do wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

8.2. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w art. 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm., dalej jako: „UIG”), Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy UIG, a także na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody.

8.3. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody.

8.4. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki (braku płatności), Pożyczkodawca jest uprawniony do:

8.4.1. podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z zawartej z Pożyczkobiorcą Umowy Pożyczki, polegających w szczególności na:

8.4.1.1. wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem wiadomości SMS,

8.4.1.2. wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem poczty elektronicznej,

8.4.1.3. wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień w formie pisemnych wezwań do zapłaty,

8.4.1.4. wykonywaniu telefonów do Pożyczkobiorcy w celu windykacji należnych Pożyczkodawcy wierzytelności,

8.4.2. wniesienia do sądu przeciwko Pożyczkobiorcy powództwa o zapłatę, co skutkować może obciążeniem Pożyczkobiorcy kosztami procesu.

8.5. Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich, w tym zewnętrznych firm windykacyjnych i/lub kancelarii prawnych i/lub kancelarii komorniczych.

§9. Prawo odstąpienia

9.1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od niniejszej Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

9.2. Termin, o którym mowa w ust. 9.1 powyżej jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy Pożyczki. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie przesyłką pocztową lub mailem, przed upływem tego terminu, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki.

9.3. Pożyczkobiorca może wykonać prawo odstąpienia od niniejszej Umowy Pożyczki w szczególności przy użyciu przekazanego przez Pożyczkodawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu, wysyłając to oświadczenie o odstąpieniu w terminie wskazanym w ust. 9.1 powyżej, pocztą tradycyjną na adres Pożyczkodawcy: Friendly Finance Poland sp. z o.o., ul. Złota 7 lok 18, 00-019 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pozyczkomat.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki.

9.4. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy Umowę Pożyczki uważa się za niezawartą. Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udzielonej Pożyczki na Rachunek Pożyczkodawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu kwoty udzielonej Pożyczki wraz z odsetkami należnymi za okres od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy Pożyczki do dnia dokonania zwrotu tych środków na Rachunek Pożyczkodawcy.

9.5. Kwota odsetek należnych w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki wynosi w stosunku dziennym: 0,027%.

9.6. W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy Pożyczki Pożyczkodawcy nie przysługują od Pożyczkobiorcy żadne inne opłaty poza odsetkami określonymi w ust. 9.4 w zw. z ust. 9.5 powyżej.

§10. Reklamacje

10.1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących niniejszej Umowy Pożyczki.

10.2. Reklamacja może zostać złożona:

a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy, tj. ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa,

b) w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy, tj.: kontakt@pozyczkomat.pl,

c) ustnie – poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 22 112 0 112.

10.3. W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, adres e-mail, a także telefon kontaktowy Pożyczkobiorcy oraz należy opisać - w miarę możliwości szczegółowo, okoliczności stanowiące powód reklamacji.

10.4. Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

10.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 10.4 powyżej, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy informację, w której:

10.5.1. wyjaśni Pożyczkobiorcy przyczynę opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację;

10.5.2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji;

10.5.3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę.

Postanowienia ust. 10.6 poniżej stosuje się odpowiednio.

10.6. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając powiadomienie w tym przedmiocie na adres e-mail Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu klienta.

10.7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań względem Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki.

10.8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Pożyczkobiorca ma możliwość: a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o.; szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl, b) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego – wówczas jako stronę pozwaną należy wskazać Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa; sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Friendly Finance Poland sp. z o.o.

10.9. Strony mogą poddać spór wynikający z niniejszej Umowy Pożyczki pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie par. 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda Stron. Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami, określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym pod adresem elektronicznym: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny.

10.10. W celu rozwiązania sporu Pożyczkobiorca może również skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („Platforma ODR”), dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.11. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z umowy zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

10.12. Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią zgody Stron na przeprowadzenie mediacji; nie stanowią także zgody na udział Pożyczkodawcy w postępowaniu, o którym mowa w ust. 10.8 pkt a) oraz 10.11 powyżej.

10.13. Pożyczkobiorca będący Konsumentem może także zasięgnąć pomocy u Rzecznika Konsumentów (odpowiednio: Miejskiego lub Powiatowego) lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

10.14. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§11. Ochrona danych osobowych

11.1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca, działający pod firmą: Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa.

11.2. Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane są przez Pożyczkodawcę w celu realizacji Umowy Pożyczki, a także w celu zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. 2016 poz. 299 ze zm.), ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1528 ze zm.), ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (j.t. Dz.U. z 2014 poz. 1015 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1047 ze zm.).

11.3. W oparciu o udzieloną przez Pożyczkobiorcę zgodę, dane osobowe Pożyczkobiorcy udostępniane będą przez Pożyczkodawcę do Biura Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. art. 59b ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz art. 105 i art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1988 ze zm.) oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Odbiorcami danych, na podstawie wyrażonej przez Pożyczkobiorcę zgody są także Biura Informacji Gospodarczej oraz Współpracujący Kredytodawcy.

11.4. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne.

§12. Postanowienia końcowe

12.1. Niniejsza Umowa Pożyczki jest umową o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

12.2. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji (w szczególności adres korespondencyjny lub adres zameldowania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować Pożyczkodawcę o tej zmianie poprzez aktualizację tych danych za pośrednictwem Profilu Klienta lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

12.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy Pożyczki lub ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki pozostają w mocy.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Pożyczki, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.

12.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest właściwy sąd powszechny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U 1964 Nr 43 poz. 296 ze zm.).

§13. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy Pożyczki

13.1. Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę;

13.2. Formularz odstąpienia od umowy;

13.3. Formularz Informacyjny.

Niniejsza Umowa Pożyczki została zawarta w dniu r. pomiędzy Friendly Finance Poland Sp. z o.o. a z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1497, z późn. zm.).

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

ZAWARTA W DNIU

r.

POMIĘDZY

Friendly Finance Poland Sp. z o.o.

A

PANEM / PANIĄ

1) Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Złota nr 7, lok. 18 (00-019) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448749, NIP: 1070025046, REGON: 146512445, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000 000,00 zł,

zwaną dalej "Friendly Finance" lub "Pożyczkodawcą",

a

2) Panem/Panią

imię: ,

nazwisko: , PESEL ,

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer: ,

zamieszkałym/ą:

miejscowość: , ulica ,

nr domu: ,

kod pocztowy:

zwanym/ą dalej: "Pożyczkobiorcą"

zwanymi dalej łącznie "Stronami", a każda z nich z osobna "Stroną",

o następującej treści:

Tabela „Warunki Pożyczki”

Całkowita Kwota Pożyczki

Prowizja za udzielenie Pożyczki

Stopa Oprocentowania Pożyczki (stała)

Całkowity Koszt Pożyczki

Całkowita Kwota do zapłaty

RRSO

Czas Obowiązywania Umowy (dni)

Termin spłaty Pożyczki

0%

%

§1. Definicje

1.1. Użyte w niniejszej Umowie oraz w korespondencji pomiędzy Stronami określenia oznaczają:

1.1.1. "Baza Danych" oznacza bazę danych, o której mowa w Ustawie, w tym w szczególności bazy danych Biur Informacji Gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej;

1.1.2. "Biura Informacji Gospodarczej" oznacza podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.), w szczególności Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

1.1.3. "Biuro Informacji Kredytowej" oznacza Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110015, posiadająca numer NIP 951-17-78-633 i REGON 012845863;

1.1.4. "Biuro Obsługi Klienta" oznacza jednostkę organizacyjną Pożyczkodawcy, zapewniającą Pożyczkobiorcy kontakt z Pożyczkodawcą pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej oraz za pośrednictwem adresu elektronicznego: kontakt@pozyczkomat.pl;

1.1.5. "Całkowita Kwota Pożyczki" oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki; dalej zwana także jako „Pożyczka” lub „Kwota Pożyczki”;

1.1.6. "Całkowity Koszt Pożyczki" oznacza wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z niniejszą Umową Pożyczki, określone w niniejszej Umowie Pożyczki i wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji aktualnej na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę;

1.1.7. "Całkowita Kwota do Zapłaty" oznacza sumę Całkowitej Kwoty Pożyczki oraz Całkowitego Kosztu Pożyczki;

1.1.8. "Czas Obowiązywania Umowy" okres, na jaki zostaje udzielona Pożyczka;

1.1.9. "Formularz Informacyjny" oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 14 Ustawy, przekazywany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę przed zawarciem Umowy Pożyczki;

1.1.10. "Harmonogram Spłaty Pożyczki Ratalnej" oznacza harmonogram spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki, zawierający określenie wysokości oraz terminów płatności poszczególnych Rat Pożyczki należnych na rzecz Pożyczkodawcy w związku z niniejszą Umową Pożyczki;

1.1.11. "Kodeks Cywilny" oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);

1.1.12. "Profil Klienta" oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej, w oparciu o postanowienia Regulaminu, za pomocą którego Pożyczkobiorca może wnioskować o Pożyczkę;

1.1.13. "Prowizja za udzielenie Pożyczki" oznacza opłatę za udzielenie Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę;

1.1.14. "Rachunek" oznacza rachunek bankowy prowadzony przez podmiot prowadzący działalność bankową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128) albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t. j. w Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.);

1.1.15. "Rachunek Pożyczkobiorcy" oznacza Rachunek prowadzony dla Pożyczkobiorcy, z którego został dokonany przez Pożyczkobiorcę przelew weryfikacyjny;

1.1.16. "Rachunek Pożyczkodawcy" oznacza Rachunek prowadzony dla Pożyczkodawcy i wskazany na Stronie Internetowej i Profilu Klienta, na który Pożyczkobiorca może dokonać spłaty swojego zadłużenia wobec Pożyczkodawcy wynikającego z Umowy Pożyczki;

1.1.17. "Rata" lub "Rata Pożyczki" oznacza część Pożyczki udzielonej na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki, płatną w Terminie Spłaty Raty Pożyczki określonym w Harmonogramie Spłaty Pożyczki Ratalnej, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy Pożyczki;

1.1.18. "Regulamin" oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. w Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.), przyjęty przez Pożyczkodawcę i zaakceptowany przez Pożyczkobiorcę w ramach procesu zakładania Profilu Klienta, przed zawarciem Umowy Pożyczki;

1.1.19. "RRSO" (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) oznacza Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym;

1.1.20. "SMS" oznacza krótką wiadomość tekstową wysyłaną za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej;

1.1.21. "Strona Internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem elektronicznym www.pozyczkomat.pl, stanowiącą własność Friendly Finance;

1.1.22. "Tabela Opłat i Prowizji" oznacza tabelę opłat i prowizji stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki;

1.1.23. "Termin Spłaty Raty Pożyczki" oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić daną Ratę Pożyczki przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy stosownie do postanowień niniejszej Umowy Pożyczki oraz zgodnie z Harmonogramem Spłaty Pożyczki Ratalnej;

1.1.24. "Termin Spłaty Pożyczki" oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi Pożyczkodawcy kosztami określonymi w niniejszej Umowie Pożyczki i wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy zgodnie z Umową Pożyczki oraz Harmonogramem Spłaty Pożyczki Ratalnej;

1.1.25. "Umowa Pożyczki" oznacza niniejszą Umowę Pożyczki Ratalnej, stanowiącą umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.), której spłata ma nastąpić w miesięcznych Ratach, zgodnie z Harmonogramem Spłaty Pożyczki Ratalnej;

1.1.26. "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1497, z późn. zm.);

1.1.27. "Wniosek o Pożyczkę" oznacza złożony Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę, niestanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki;

§2. Postanowienia ogólne

2.1. Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczki oraz na warunkach w niej określonych, w tym wynikających z Tabeli „Warunki Pożyczki” oraz Harmonogramu Spłaty Pożyczki Ratalnej, który stanowi integralną część niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy kredytu konsumenckiego, o którym mowa w przepisie art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zaś Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jego spłaty w Ratach, w Terminach Spłaty Raty Pożyczki zgodnie z Harmonogramem Spłaty Pożyczki Ratalnej, wraz ze wszelkimi należnymi Pożyczkodawcy kosztami określonymi w niniejszej Umowie Pożyczki i wynikającymi z Tabeli Opłat i Prowizji, przelewem na Rachunek Pożyczkodawcy.

2.2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od uprzedniej, pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, dokonywanej przez Pożyczkodawcę zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 Ustawy.

2.3. Dokonanie przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, o czym mowa w ustępie poprzedzającym, odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od Pożyczkobiorcy i na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich Baz Danych, a także zbiorów danych Pożyczkodawcy.

2.4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Pożyczkodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2.5. Pożyczkobiorca potwierdza, iż na dzień zawarcia Umowy Pożyczki:

2.5.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.5.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy, tj. osobą fizyczną zawierającą z Pożyczkodawcą umowę, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.5.3. jest osobą pełnoletnią;

2.5.4. posiada obywatelstwo polskie, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.5.5. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;

2.5.6. posiada Profil Klienta na Stronie Internetowej;

2.5.7. nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;

2.5.8. jego zamiarem jest zawarcie umowy na odległość w rozumieniu Ustawy.

§3. Termin i sposób wypłaty Pożyczki

3.1. Kwota Pożyczki zostanie przekazana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie przelewu bankowego dokonanego przez Pożyczkodawcę na Rachunek Pożyczkobiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki.

§4. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki

4.1. W związku z udzieleniem Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji za Udzielenie Pożyczki, jeżeli stosownie do postanowień niniejszej Umowy Pożyczki oraz zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę, jest ona należna Pożyczkodawcy.

4.2. Poza Prowizją, o której mowa w ust. 4.1 powyżej, w przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkobiorcy odsetek za opóźnienie w wysokości określonej w § 7 niniejszej Umowy Pożyczki.

§5. Zasady i terminy spłaty Pożyczki

5.1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkę, wraz ze wszelkimi kosztami określonymi w § 4 powyżej, w Ratach płatnych zgodnie z Harmonogramem Spłaty Pożyczki Ratalnej na Rachunek Pożyczkodawcy.

5.2. W przypadku, gdy Termin Spłaty Raty Pożyczki przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Ratę Pożyczki, w pierwszy dzień przypadający po tym dniu, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy.

5.3. W celu dokonania spłaty Raty Pożyczki, w tytule przelewu Pożyczkobiorca powinien wpisać następujące zdanie: "Spłata pożyczki”.

5.4. Przed upływem Terminu Spłaty Raty Pożyczki Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o zbliżającym się Terminie Spłaty Raty Pożyczki przesyłając wiadomości SMS na numer telefonu Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Klienta.

5.5. Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki będzie zaliczana przez Pożyczkodawcę według następującej kolejności:

a) Prowizja za udzielenie Pożyczki,

b) odsetki maksymalne za opóźnienie,

c) najbardziej wymagalna Rata.

5.6. Przez cały czas obowiązywania Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnego Harmonogramu Spłaty Pożyczki Ratalnej.

§6. Wcześniejsza spłata Pożyczki

6.1. Pożyczkobiorca jest uprawniony, w każdym czasie, do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki, określonym w niniejszej Umowie oraz w Harmonogramie Spłaty Pożyczki Ratalnej.

6.2. Pożyczkobiorca dokonuje wcześniejszej spłaty Pożyczki na wybrany przez siebie Rachunek Pożyczkodawcy, w tytule przelewu wpisując "Spłata Pożyczki".

6.3. Postanowienia §5 ust. 5.5 powyżej stosuje się odpowiednio.

6.4. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, powstanie nadpłata kwoty zapłaconej przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu środków tytułem powstałej nadpłaty na Rachunek Pożyczkobiorcy.

6.5. Pożyczkodawca nie zastrzega sobie prowizji za dokonanie przez Pożyczkobiorcę spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki określonym w Harmonogramie Spłaty Pożyczki Ratalnej oraz w niniejszej Umowie Pożyczki. W przypadku wcześniejszej, całkowitej spłaty Pożyczki, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który uległ skróceniu czas obowiązywania Umowy Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą.

§7. Opóźnienie w spłacie Pożyczki (skutki braku płatności)

7.1. W przypadku opóźnienia w spłacie którejkolwiek z Rat Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W sytuacji gdyby wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie uległa obniżeniu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca obniży wysokość odsetek za opóźnienie do wysokości odpowiadającej aktualnej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

7.2. Opóźnienie w spłacie którejkolwiek z Rat Pożyczki, jest równoznaczne z niedotrzymaniem przez Pożyczkobiorcę warunków udzielenia Pożyczki.

7.3. W przypadku opóźnienia w spłacie (braku płatności) którejkolwiek z Rat Pożyczki przekraczającego 13 (trzynaście) dni kalendarzowych, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę Pożyczki i zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty całości zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Umowy Pożyczki w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Pożyczkodawca może zaproponować Pożyczkobiorcy, w miejsce dotychczasowego Harmonogramu Spłaty Pożyczki Ratalnej, inny plan spłaty wymagalnego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy Pożyczki.

7.4. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w art. 14 lub 16, 17 bądź 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm., dalej jako: „UIG”), Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 Ustawy UIG, a także na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody.

7.5. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody.

7.6. W przypadku opóźnienia w spłacie Raty Pożyczki , Pożyczkodawca jest uprawniony do:

7.6.1. podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z zawartej z Pożyczkobiorcą Umowy Pożyczki, polegających w szczególności na:

7.6.1.1. wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem wiadomości SMS,

7.6.1.2. wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień za pośrednictwem poczty elektronicznej,

7.6.1.3. wysyłaniu do Pożyczkobiorcy upomnień w formie pisemnych wezwań do zapłaty,

7.6.1.4. wykonywaniu telefonów do Pożyczkobiorcy w celu windykacji należnych Pożyczkodawcy wierzytelności,

7.6.2. wniesienia do sądu przeciwko Pożyczkobiorcy powództwa o zapłatę, co skutkować może obciążeniem Pożyczkobiorcy kosztami procesu.

7.7. Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich, w tym zewnętrznych firm windykacyjnych i/lub kancelarii prawnych i/lub kancelarii komorniczych.

§8. Prawo odstąpienia

8.1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od niniejszej Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

8.2. Termin, o którym mowa w ust. 8.1 powyżej jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy Pożyczki. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wysłanie przesyłką pocztową lub mailem, przed upływem tego terminu, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki.

8.3. Pożyczkobiorca może wykonać prawo odstąpienia od umowy w szczególności przy użyciu przekazanego przez Pożyczkodawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu, wysyłając to oświadczenie o odstąpieniu w terminie wskazanym w ust. 8.1 powyżej, pocztą tradycyjną na adres Pożyczkodawcy: Friendly Finance Poland sp. z o.o., ul. Złota 7 lok 18, 00-019 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pozyczkomat.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszej Umowy Pożyczki.

8.4. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy Umowę Pożyczki uważa się za niezawartą. Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udzielonej Pożyczki na Rachunek Pożyczkodawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu kwoty udzielonej Pożyczki wraz z odsetkami należnymi za okres od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy Pożyczki do dnia dokonania zwrotu tych środków na Rachunek Pożyczkodawcy.

8.5. Kwota odsetek należnych w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki wynosi w stosunku dziennym: 0,027%.

8.6. W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy Pożyczkodawcy nie przysługują od Pożyczkobiorcy żadne inne opłaty poza odsetkami określonymi w ust. 8.4 w zw. z ust. 8.5 powyżej.

§9. Reklamacje

9.1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących niniejszej Umowy Pożyczki.

9.2. Reklamacja może zostać złożona:

a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy, tj. ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa,

b) w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy, tj.: kontakt@pozyczkomat.pl,

c) ustnie – poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu: 22 112 0 112.

9.3. W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, adres e-mail, a także telefon kontaktowy Pożyczkobiorcy oraz należy opisać - w miarę możliwości szczegółowo, okoliczności stanowiące powód reklamacji.

9.4. Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

9.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 9.4 powyżej, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy informację, w której:

9.5.1. wyjaśni Pożyczkobiorcy przyczynę opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na złożoną reklamację;

9.5.2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji;

9.5.3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Pożyczkodawcę.

Postanowienia ust. 9.6 poniżej stosuje się odpowiednio.

9.6. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając powiadomienie w tym przedmiocie na adres e-mail Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu klienta.

9.7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań względem Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki.

9.8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Pożyczkobiorca ma możliwość: a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, wynikających z Umowy Pozyczki zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o.; szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl, b) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego – wówczas jako stronę pozwaną należy wskazać Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa; sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Friendly Finance Poland sp. z o.o.

9.9. Strony mogą poddać spór wynikający z niniejszej Umowy Pożyczki pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie par. 1 ust. 1 Regulaminu tego Sądu. Podstawą do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF jest zgoda Stron. Szczegółowe warunki rozpoznawania sporów między uczestnikami rynku finansowego a ich klientami, określone są w Regulaminie Sądu Polubownego przy KNF dostępnym pod adresem elektronicznym: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny.

9.10. W celu rozwiązania sporu Pożyczkobiorca może również skorzystać z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online („Platforma ODR”), dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.11. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z umowy zawartej z Friendly Finance Poland sp. z o.o., jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

9.12. Postanowienia ustępów poprzedzających nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią zgody Stron na przeprowadzenie mediacji; nie stanowią także zgody na udział Pożyczkodawcy w postępowaniu, o którym mowa w ust. 9.8 pkt a) oraz 9.11 powyżej.

9.13. Pożyczkobiorca będący Konsumentem może także zasięgnąć pomocy u Rzecznika Konsumentów (odpowiednio: Miejskiego lub Powiatowego) lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

9.14. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§10. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest Pożyczkodawca, działający pod firmą: Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa.

10.2. Dane osobowe Pożyczkobiorcy przetwarzane są przez Pożyczkodawcę w celu realizacji Umowy Pożyczki, a także w celu zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. 2016 poz. 299 ze zm.), ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1528 ze zm.), ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (j.t. Dz.U. z 2014 poz. 1015 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1047 ze zm.).

10.3. W oparciu o udzieloną przez Pożyczkobiorcę zgodę, dane osobowe Pożyczkobiorcy udostępniane będą przez Pożyczkodawcę do Biura Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. art. 59b ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz art. 105 i art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1988 ze zm.) oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Odbiorcami danych, na podstawie wyrażonej przez Pożyczkobiorcę zgody, są także Biura Informacji Gospodarczej oraz Współpracujący Kredytodawcy.

10.4. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne.

§11. Postanowienia końcowe

11.1. Niniejsza Umowa Pożyczki jest umową o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 Ustawy, zawieraną na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie określonym w Ustawie oraz przy poszanowaniu postanowień Rozdziału 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.), której spłata ma nastąpić w ratach, zgodnie z Harmonogramem Spłaty Pożyczki Ratalnej.

11.2. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji (w szczególności adres korespondencyjny lub adres zameldowania) uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować Pożyczkodawcę o tej zmianie poprzez aktualizację tych danych za pośrednictwem Profilu Klienta lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

11.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy Pożyczki lub ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki pozostają w mocy.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Pożyczki, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest właściwy sąd powszechny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U 1964 Nr 43 poz. 296 ze zm.).

§12. Załączniki stanowiące integralną część Umowy Pożyczki

12.1. Tabela Opłat i Prowizji obowiązująca w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę;

12.2. Formularz odstąpienia od umowy;

12.3. Formularz Informacyjny,

12.4. Harmonogram Spłaty Pożyczki Ratalnej.

Niniejsza Umowa Pożyczki została zawarta w dniu r. pomiędzy Friendly Finance Poland Sp. z o.o. a z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1497, z późn. zm.).